Reglementen

Reglementen

RVN clubreglement 2023

NAAM

Artikel 1:

De club draagt de naam: Recreatie Volleybal Nieuwegein,

hierna te noemen RVN.

Op 23 juni 2011 is RVN opgericht door ca. 30 enthousiaste volleybal recreanten  die zich verenigd hebben en zelf een eigen club hebben opgericht.

ZETEL

Artikel 2:

De club is gevestigd in Nieuwegein.

DOEL

Artikel 3:

De club heeft ten doel het beoefenen van de volleybalsport.

De club tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. aansluiting bij de Nevobo

b. tijdens het verenigingsseizoen wekelijks te trainen

c. de mogelijkheid te verschaffen om met de Nevobo recreantencompetitie mee te doen

d. het organiseren van allerlei activiteiten

LEDEN

Artikel 4:

De club kent de volgende categorieën leden:

1. Recreanten

2. Recreanten met Nevobo lidmaatschap

3. Recreanten met Nevobo lidmaatschap en recreanten-competitielid

TOELATING

Artikel 5:

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. De aspirant-leden kunnen maximaal 3x gratis meetrainen, zodat zij zich goed kunnen oriënteren of zij lid willen worden. De minimale leeftijd om lid te worden bij RVN is 18 jaar.

Na 3x gratis mee getraind te hebben melden zij zich schriftelijk aan via het bestaande inschrijfformulier.

CONTRIBUTIE

Artikel 6:

1. De hoogte van de contributie zal voorafgaande aan het nieuwe seizoen worden vastgesteld door het bestuur. Dit zal worden bepaald door de hoogte van de kosten en zal plaatsvinden na de zaaltoewijzing.

Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

2. Slechts bij een blessure langer dan een half jaar, kan een schriftelijk verzoek bij het bestuur ingediend worden om teruggave van een deel van de basiscontributie. Dit is ter beoordeling van het bestuur en zal maximaal over een periode van een half jaar gelden.

Dit geldt uitsluitend voor de basiscontributie en nooit voor de Nevobo en recreantencompetitiebijdragen

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7:

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. Door opzegging van het lid.

b. Door opzegging door het bestuur namens de club. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de reglementen opgesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de club niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de club niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

2. Opzegging:

a. Opzegging van het RVN lidmaatschap kan via het contactformulier onder pagina Contact en uiterlijk tot 1 juni van het lopende volleybalseizoen.

b. Opzegging van het Nevobo lidmaatschap en/of deelname aan de Recreantencompetitie kan via het contactformulier onder pagina Contact  en uiterlijk tot 15 mei van het lopende volleybalseizoen.

JAARLIJKSE BIJDRAGE

Artikel 8:

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door het bestuur zal worden vastgesteld onder pagina Lid worden . Dit bedrag dient vóór 1 augustus van het nieuwe volleybalseizoen in zijn geheel te zijn voldaan.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen tot het verlenen van gespreide betaling.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 9:

1. In het bestuur zullen bij voorkeur vertegenwoordigers van zowel de heren- als de       damesrecreanten zitting hebben.

2. De bestuursleden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte kosten. De jaarlijkse kosten zullen te allen tijde door alle leden worden gedragen.

3. Het bestuur of de club is op geen enkele wijze aansprakelijk ten aanzien van de gezondheid van de leden. Evenmin is zij verantwoordelijk voor de vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de leden.

4. Over andere zaken dan vermeld staan in de clubreglementen, beslist het bestuur met meerderheid van stemmen.

JAARVERSLAG

Artikel 10:

1. Het clubjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de club zodanige aantekeningen bij te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Aan het einde van elk verenigingsjaar, zal een kascommissie dit controleren en verslag            uitbrengen aan de leden.

ONTBINDING

Artikel 11:

1. De club kan, in overleg met de leden, worden ontbonden door het bestuur bij zwaarwegende redenen, o.a. in geval van onvoldoende leden om de betalingen te kunnen voldoen.

2. Het batig saldo  wordt verdeeld over degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder lid dat het gehele jaar lid was, ontvangt een gelijk deel.